«ARABIC»«代码 黑色»«DEUTSCHE»«eNGLISH»«ESPAÑOL»«Français»«העברים»«русско»
.

«LÀ J'ÉLÈVERAI LA PUISSANCE DE DAVID, JE PRÉPARERAI UNE LAMPE À MON OINT,» PSAUMES 132:17 «THERE WILL I MAKE THE HORN OF DAVID TO BUD: I HAVE ORDAINED A LAMP FOR MINE ANOINTED.» PSALMS 132:17 «ALLÍ HARÉ SURGIR EL PODER DE DAVID; HE PREPARADO UNA LÁMPARA PARA MI UNGIDO.» SALMOS 132:17 هناك سيجعل أنا القرن بوري من دايفيد أن يبرعم: أنا قد عيّنت مصباح ل خاصّتي يمسح.» مزامير 132:17» «DORT STELLE ICH DAS HORN VON DAVID HER, UM ZU KNOSPEN: ICH HABE ORDINIERT EINE LAMPE FÜR MEINE GESALBT.» PSALM-132:17 «那里我将做垫铁大卫发芽: 我规定了我的一盏灯被涂油的»。 赞美诗132:17 «האם אני יש לבצע הצופר דוד ל נץ: יש לי מוסמך של מנורה שלי ANOINTED.» תהלים 132:17 «ТАМ Я СДЕЛАЮ ГОРН ДЭВИДА ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТПОЧКОВЫВАТЬСЯ: Я ПРЕДОПРЕДЕЛЯЛ ANOINTED СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ МОИХ.» 132:17 ПСАЛМОВ

 

 


LE VENDREDI 8 MAI 2009, JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX ROUGE ET DU CAPORAL DENIS LORTIE : JE ME SUIS RENDU AU BUREAU DE MON DÉPUTÉ PROVINCIAL MAKA KOTTO AFIN DE LUI LIVRER LA VALISE ROUGE QUE J'AI TIRÉ DE LA VALLÉE DE LA MATÉPÉDIA JUSQU'À GASPÉ (400KM - 2002) ET L'INVITER DE TOUTE URGENCE À EN FAIRE LE DÉPOUILLEMENT DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE. LE SERGENT-DÉTECTIVE ROBERTO PRÉVOST DE LA POLICE PROVINCIALE DU QUÉBEC (SQ) EST VENU ME RAPPORTER LE TOUT À L'EXCEPTION DE DEUX COPIES DU JOURNAL MÉTRO CHEZ MOI LE MERCREDI 13 MAI 2009 ET S'EN SUIVI UNE MISE À JOUR DE 25 MINUTES ENTRE LUI, SON COMPAGNON ET MOI DEVANT MON COMMANDANT JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH, SOIT DE 12:57 À 13:22 AMEN!
 
ON MONDAY, MAY 11, 2009, WORLD DAY OF THE FOOT, AT 10:15 I WENT TO THE OFFICE OF MY FEDERAL DEPUTY FRANCINE LALONDE. I THERE HAD MET PIERRETTE HER ASSISTANT OF THE BLOC QUÉBÉCOIS PARTY AND I GIVEN TO HER AS MANY OFFERINGS CARDS AS THE NUMBER OF DEPUTIES AT THE HOUSE OF COMMONS AND EVEN MORE. I HAD LEFT THE OFFICE AT 10:40 INVITING MY DEPUTY TO MAKE OF IT TO DISTRIBUTION TO THE DELEGATION IN THE NAME OF MY COMMANDER JESUS THE CHRIST OF NAZARETH.

EL LUNES 11 DE MAYO DE 2009, DÍA MUNDIAL DEL PIE, A 10:15 YO ME SE VUELVE A LA MESA DE MI DIPUTADA FEDERAL FRANCINE LALONDE. HAY GUIJARRO SU AYUDANTE DEL PARTIDO BLOQUE DE QUEBEC Y YO ÉL VUELTO A PONER TANTAS TARJETAS DE OFRENDAS QUE DE DIPUTADOS A LA HABITACIÓN DE LOS MUNICIPIOS E INCLUSO MÁS. DEJÉ A LA MESA A 10:40 QUE INVITABA A MI DIPUTADA A HACER LA DISTRIBUCIÓN A LA DIPUTACIÓN EN NOMBRE DE MI COMANDANTE JÉSUS EL CRISTO DE NAZARETH.

في يوم الإثنين, شهر ماي 11, 2009, عالم يوم من القدم, في 10:15 ذهب أنا إلى المكتب من نائبي فيديراليّ فرنسن للوند. أنا هناك كنت قد التقيت بيرّتّ مساعده من الكتلة قوبكيس حزب وأنا يعطى إلى ه أس مني أعراض بطاقات بما أنّ الرقم من نائبون أت ث منزل العموم و إفن مور. أنا كنت قد تركت المكتب في 10:40 يدعو نائبي تو صنع أف إيت إلى توزيع إلى الوفد باسم ي قائد يسوع ث مسيح أف نزرث.

AM MONTAG, DEN 11. MAI 2009 WELTWEITER TAG DES FUSSES AN 10:15 ICH WERDE ME IM BÜRO MEINER FÖDERALEN ABGEORDNETEN FRANCINE LALONDE ZURÜCKGEGEBEN. ICH BIN DORT PIERRETTE BEGEGNET SEINE ASSISTENTIN DER PARTEI BLOCK AUS QUEBEC UND ICH IHN VERSCHOBENEN GENAUSO VIEL OPFERGABEKARTEN, DASS VON ABGEORDNETEN AM UNTERHAUS UND SOGAR MEHR. ICH HABE DAS BÜRO AN 10:40 VERLASSEN, DAS MEINE ABGEORDNETEN EINLÄDT, DAVON DIE VERTEILUNG AN DER ABORDNUNG IM NAMEN VON MEINEM KOMMANDANTEN JÉSUS ZU MACHEN NAZARETH-CHRISTUS.

在 星期一, 2009 年 5 月 11 日, 脚 的 世界 天, 10:15 在 我 去 我 的 联邦 代理 弗朗辛 ללונד 办公室. AT 代理 下议院 的 数字 和. 我 离开 了 办公室 在 10:40 邀请 我 的 代理 להבין את זה 到 发行 到 代表团 以 我 的 司令员 耶稣 基督 של 拿撒勒 的 名义.

ביום שישי, מאי שמיני, ,2009 יום עולם של הצלב האדום וקורפורל דאניס לורטי : הלכתי נכנע למשרד שולחן מהסגן שלי מאקה מחוזי קוטו אפין של ל.א.י. ליוראר לוס אנג'לס אודם מזודה ק. ' בינה מלאכותית ט.י.ר. של לוס אנג'לס ו.א.ל. של לוס אנג'לס מדרסה ד.י.ה. ג'אסק ' התנשף 400 ק"מ, על 2002  ולהזמין אותו זה עושה דחוף לעיון לפני האסיפה הלאומית. בלש סמל רובארטו יחסים ציבוריים? ווסט של קוויבק מחוזי המשטרה בא לי להשיב, השלם חוץ מ- שני העתקים של רכבת תחתית העיתון אלי ביום רביעי, מאי 13, 2009 ובמעקב עדכון של 25 שתוזמן, נכנס לו, שלו שלה חבר שכיר יום ואני באתי להחזיר  לדווח אותי לפני המפקד שלי עקרי  ישו ישו הנוצרי של נצרת, זה של 12:57 ב 13:22 אמן!

В ВТОРНИК 11-ОЕ МАЯ 2009, ДЕНЬ МИРА НОГИ, НА 10:15 Я ПОШЕЛ К ОФИСУ МОЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ДЕПУТАТА FRANCINE LALONDE. Я ТАМ ВСТРЕТИЛ PIERRETTE ЕЕ АССИСТЕНТ ПАРТИИ БЛКА QUÉBÉCOIS И I, КОТОР ДАЛИ К ЕЕ ТАК МНОГО КАРТОЧКАМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КАК НОМЕР ПАЛАТЫ ОБЩИН ДЕПУТАТОВ НА И ДАЖЕ БОЛЕЕ. Я ВЫШЕЛ ОФИС НА 10:40 ПРИГЛАШАЯ МОЕГО ДЕПУТАТА К ДЕЛАТЬ ОНО К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ К ДЕЛЕГАЦИИ ОТ ИМЕНИ МОЕГО КОМАНДИРА ИИСУСА ХРИСТОСА НАЦЕРЕТА.

 

 


LE LUNDI 11 MAI 2009, JOURNÉE MONDIALE DU PIED, À 10:15 JE ME SUIS RENDU AU BUREAU DE MA DÉPUTÉE FÉDÉRALE FRANCINE LALONDE. J'Y AI RENCONTRÉ PIERRETTE SON ASSISTANTE DU PARTI BLOC QUÉBÉCOIS ET JE LUI REMIS AUTANT DE CARTES D'OFFRANDES QUE DE DÉPUTÉS À LA CHAMBRE DES COMMUNES ET MÊME PLUS. J'AI QUITTÉ LE BUREAU À 10:40 INVITANT MA DÉPUTÉE À EN FAIRE LA DISTRIBUTION À LA DÉPUTATION AU NOM DE MON COMMANDANT JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH.
 


ON MONDAY, MAY 11, 2009, WORLD DAY OF THE FOOT, AT 10:15 I WENT TO THE OFFICE OF MY FEDERAL DEPUTY FRANCINE LALONDE. I THERE HAD MET PIERRETTE HER ASSISTANT OF THE BLOC QUÉBÉCOIS PARTY AND I GIVEN TO HER AS MANY OFFERINGS CARDS AS THE NUMBER OF DEPUTIES AT THE HOUSE OF COMMONS AND EVEN MORE. I HAD LEFT THE OFFICE AT 10:40 INVITING MY DEPUTY TO MAKE OF IT TO DISTRIBUTION TO THE DELEGATION IN THE NAME OF MY COMMANDER JESUS THE CHRIST OF NAZARETH.

EL LUNES 11 DE MAYO DE 2009, DÍA MUNDIAL DEL PIE, A 10:15 YO ME SE VUELVE A LA MESA DE MI DIPUTADA FEDERAL FRANCINE LALONDE. HAY GUIJARRO SU AYUDANTE DEL PARTIDO BLOQUE DE QUEBEC Y YO ÉL VUELTO A PONER TANTAS TARJETAS DE OFRENDAS QUE DE DIPUTADOS A LA HABITACIÓN DE LOS MUNICIPIOS E INCLUSO MÁS. DEJÉ A LA MESA A 10:40 QUE INVITABA A MI DIPUTADA A HACER LA DISTRIBUCIÓN A LA DIPUTACIÓN EN NOMBRE DE MI COMANDANTE JÉSUS EL CRISTO DE NAZARETH.

في يوم الإثنين, شهر ماي 11, 2009, عالم يوم من القدم, في 10:15 ذهب أنا إلى المكتب من نائبي فيديراليّ فرنسن للوند. أنا هناك كنت قد التقيت بيرّتّ مساعده من الكتلة قوبكيس حزب وأنا يعطى إلى ه أس مني أعراض بطاقات بما أنّ الرقم من نائبون أت ث منزل العموم و إفن مور. أنا كنت قد تركت المكتب في 10:40 يدعو نائبي تو صنع أف إيت إلى توزيع إلى الوفد باسم ي قائد يسوع ث مسيح أف نزرث.

AM MONTAG, DEN 11. MAI 2009 WELTWEITER TAG DES FUSSES AN 10:15 ICH WERDE ME IM BÜRO MEINER FÖDERALEN ABGEORDNETEN FRANCINE LALONDE ZURÜCKGEGEBEN. ICH BIN DORT PIERRETTE BEGEGNET SEINE ASSISTENTIN DER PARTEI BLOCK AUS QUEBEC UND ICH IHN VERSCHOBENEN GENAUSO VIEL OPFERGABEKARTEN, DASS VON ABGEORDNETEN AM UNTERHAUS UND SOGAR MEHR. ICH HABE DAS BÜRO AN 10:40 VERLASSEN, DAS MEINE ABGEORDNETEN EINLÄDT, DAVON DIE VERTEILUNG AN DER ABORDNUNG IM NAMEN VON MEINEM KOMMANDANTEN JÉSUS ZU MACHEN NAZARETH-CHRISTUS.

在 星期一, 2009 年 5 月 11 日, 脚 的 世界 天, 10:15 在 我 去 我 的 联邦 代理 弗朗辛 ללונד 办公室. AT 代理 下议院 的 数字 和. 我 离开 了 办公室 在 10:40 邀请 我 的 代理 להבין את זה 到 发行 到 代表团 以 我 的 司令员 耶稣 基督 של 拿撒勒 的 名义.

ביום שני, מאי 11, ,2009 יום עולם של הרגל, ב 10:15 שאני הלכתי נכנע למשרד שולחן מהסגן שלי ר.א.ל. פרנסין לאלונד. פגשתי ילד של פיארראט אסיסטאנט ד.א. גוש של פארטי ק. כויס משיג את ג.'. ל.א.י. ראמיס אאטאנט של עגלות ופראנדאס ק. של שיםלוס אנג'לס צ'אמבר קומונות של ד.א.ס. משיג אותי פלוס שם. עזבתי את ה משרד 10:40 מזמין את הסגן שלי לעשות את ההפצה מטיל למשימה בשם מהמפקד שלי עקרי ישו  ישו הנוצרי של נצרת.

В ВТОРНИК 11-ОЕ МАЯ 2009, ДЕНЬ МИРА НОГИ, НА 10:15 Я ПОШЕЛ К ОФИСУ МОЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ДЕПУТАТА FRANCINE LALONDE. Я ТАМ ВСТРЕТИЛ PIERRETTE ЕЕ АССИСТЕНТ ПАРТИИ БЛКА QUÉBÉCOIS И I, КОТОР ДАЛИ К ЕЕ ТАК МНОГО КАРТОЧКАМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КАК НОМЕР ПАЛАТЫ ОБЩИН ДЕПУТАТОВ НА И ДАЖЕ БОЛЕЕ. Я ВЫШЕЛ ОФИС НА 10:40 ПРИГЛАШАЯ МОЕГО ДЕПУТАТА К ДЕЛАТЬ ОНО К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ К ДЕЛЕГАЦИИ ОТ ИМЕНИ МОЕГО КОМАНДИРА ИИСУСА ХРИСТОСА НАЦЕРЕТА.

 

«Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix et la joie, par le Saint Esprit.»
Romains 14:17

--- En date de : VenDREDI, 13.3.09, Serge J. A. Bourassa-Lacombe
<
> a écrit :
 

De: Serge J. A. Bourassa-Lacombe <>

Objet: ALERTE SOLIDE ... _ _ _ ... CODE NOIR ... _ _ _ ... DANGER RÉEL __ __ _ ____

À: ADAM LUKOFSKY - REPRÉSENTANT POUR KATHLEEN WEIL - MINISTRE DE LA JUSTICE & PROCUREURE GÉNÉRALE
<ministre@justice.gouv.qc.ca>
 

Date: vendredi 13 Mars 2009, 08:22

-----LES pièceS jointeS associéeS suiVENT-----

FRÉDÉRIC CHOPIN :
MARCHE FUNÈBRE + FUNERAL MARCH + MARCHA FÚNEBRE + فونرل مرش
+ TRAUERABLAUF + 葬禮進行曲 +
ההלוויה מרץ + Похоронный марш

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

 

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

cODE ORANGE = GÉNOCIDE ACTIF AU QUÉBEC DEPUIS 1978 Y VICTIME DEPUIS 1995 Y
PLainte
déposéE le 21 juin 2004
au Collège des Médecins du Québec ainsi qu'à

la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Division Sécurité Nationale
CONTRE 15 MÉDECINS PSYCHIATRES + 8 MÉDECINS + 4 HÔPITAUX + 2 AMBULANCIERS !

LE MÉDECIN JEAN-CLAUDE FORTIN, SYNDIC ADJOINT DU COLLÈGE DES MÉDECINS C’EST EMPRESSÉ DE ME FORMULER UNE RÉPONSE CONFIDENTIELLE ET PROTECTIONNISTE LE 22 JUIN 2004 À L’ENDROIT DE 15 PSYCHIATRES + 8 MÉDECINS + 3 HÔPITAUX + 2 AMBULANCIERS. DANS SON AFFIRMATION IL IGNORE LE CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN POUR S’ATTAQUER À L’HÔPITAL DOUGLAS, ALORS QUE JUSQU’À MAINTENANT JE NE PORTE AUCUNE PLAINTE À L’ENDROIT DE L’HÔPITAL DOUGLAS MA PLAINTE EST DIRIGÉE À L’ENDROIT DE MARIO ROY, PSYCHIATRE. L’AFFIRMATION DE JEAN-CLAUDE FORTIN DANS LE N/DOSSIER : 26681 EST DONC INCENDIAIRE EN PLUS D'ÊTRE HOMICIDAIRE. C'EST TRÈS MUTILATEUR DEPUIS NEUF ANS POUR TOUT UN SYSTÈME DE SANTÉ QUI SE MEURT.
 

EN CONSIDÉRANT QUE JE REFUSE DE ME SUICIDER OU DE TUER CAR JE TIENS FERME «LA PLUME EST PLUS FORTE QUE L’ÉPÉE» SI VOUS POUVEZ SUPPORTER LES EFFORTS DU «GUERRIER DE LA LUMIÈRE» OU ENCORE DU «TERRY FOX» DE LA SANTÉ MENTALE SUR LA TABLE OU EN DESSOUS DE LA TABLE N’HÉSITEZ PLUS AVANT LE RETOUR DU ROI DES ROIS & SEIGNEUR DES SEIGNEURS. CAR SI VOUS NE FAÎTES RIEN ALORS QUE VOUS POUVEZ FAIRE QUELQUE CHOSE VOUS DEVENEZ RESPONSABLE DE CETTE DÉCONFITURE MÉDICALE. QUE DIEU NOTRE-PÈRE À TOUS VOUS VIENNE EN AIDE PAR LA PUISSANCE DE SON ESPRIT-SAINT. AINSI-SOIT-IL !…

Appel photographique déposé le 8 juillet 2004 au Collège des Médecins du Québec
ainsi qu'à la GRC Division Sécurité Nationale
référence: 08072004-787-888888888 !

Appel déposé le 8 juillet 2004 au Collège des Médecins du Québec
ainsi qu'à la GRC Division Sécurité Nationale !

Diplôme du Ciel le 14 juillet 2004 pour Guérir la Santé
que Me David II a reçu
celui-ci est prophétique pour Jacques Cartier II !...

Courriel envoyé le 27 juillet 2004 23h18 & 28 juillet 2004 00h58 & 01h40
par Jacques Cartier II !

Le 31 août 2004 Jacques Cartier II a écrit à Paul Edward Philippe Martin
de Victoria (BC) parole de Bourassa-Lacombe !...

Jacques Cartier II sur le Ground Zero 9-11-04 de 00h00 à 23h57
dans le but de LOUER DIEU & JÉSUS LE CHRIST !...

Émission de Jean-Pierre Fournier rendu le 11/09/2004
connaÎT Bourassa-Lacombe depuis 2/09/2004
L'Heure Francophone à la Radio Communautaire

du Campus Universitaire de Victoria CFUV 101.9 FM !

Correspondances avec la Maison Blanche
Y Première Lettre Adressée au Président des États-Unis d'Amérique GEORGE W BUSH Y
Dernière Lettre Adressée aux Premier Ministre du Québec
Y

du Canada Parole du DR BOURASSA-LACOMBE !

LE CODE ORANGE EST DEVENU UN CODE ROUGE À VANCOUVER APRÈS AVOIR COUSU À L'ENVERS LES DRAPEAUX DU QUÉBEC & DU CANADA À L’INTÉRIEUR DE MON MANTEAU DANS LE BAS DE CELUI-CI LE SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2004.

JE ME SOUVIENS QUE L’OPÉRATION PEMSÉ AU CODE BLEU A ÉTÉ LIVRÉ AU QUART DE TOUR LE MARDI À 11:00 LE 11E JOUR DU 11E MOIS 2008 MON GENOU DROIT À TERRE PENDANT DEUX MINUTES AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA POLICE PROVINCIALE DU QUÉBEC VOIRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC À L’ATTENTION DU SERGENT DÉTECTIVE ROBERTO PRÉVOST DE LA GRANDE FONCTION DES ENQUÊTES CRIMINELLES. AUJOURD’HUI EN CE VENDREDI 13 MARS 2009 05:12 GOOGLE CLASSE LE CODE BLEU DU SEUL & UNIQUE DIEU VIVANT AU PREMIER RANG SUR UN TOTAL D'ENVIRON 140 000 POUR ROBERTO PRÉVOST (0,23 SECONDES).

IL S'AGIT ICI DU LANCEMENT D'UN CODE BLEU : SOYEZ EN PAIX AVEC LE SEUL & UNIQUE DIEU VIVANT ET PEMSÉ pour:

-

PROTECTION

-

EXPOSITION

-

MUTATION

-

SENSIBILISATION

-

ÉVANGÉLISATION

-

S.O.S.

-

&

-

MAY DAY MAY DAY

-

&

-

911 !

LES POSTES DE QUARTIER (PDQ) 16 + 48 + 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 DU SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) ONT REÇU UNE VISITE MARQUANTE DE MA PART EN TANT QUE PRÉSIDENT DE SERGE BOURASSA-LACOMBE’S FONDATION QUI EXISTE DEPUIS LE DIMANCHE 12 FÉVRIER 1995 SOIT DEPUIS PLUS DE QUATORZE ANS. AVANT DE PARTIR ILS EN CONNAISSENT LE BUT : VAINCRE LES MALADIES MENTALES ET CONVAINCRE LA MAFIA MÉDICALE, LA MAFIA POLICIÈRE ET LA MAFIA JUDICIAIRE D’ACCEPTER DE GUÉRIR. L’OPÉRATION CODE BLEU EST ACTIVE DEPUIS 122 JOURS ET NEUF PDQ ONT ÉTÉ VISITÉ! IL FAUT RECONNAÎTRE QU’IL ME FAUT 13.555 JOURS POUR EN VISITER UN. QUE VOULEZ-VOUS J’EXÉCUTE LES COMMANDES QUE MON COMMANDANT ME DONNE. CHOSE SURE, CE N’EST PAS MOI QUI VA DÉCIDER POUR MON COMMANDANT CAR C’EST LUI QUI VA DÉCIDE POUR MOI.

LE DIMANCHE 8 MARS 2009 ENTRE LES PDQ 4 & 5 LORSQUE J’AI DÉBARQUÉ DE L’AUTOBUS EN PROVENANCE DU PDQ 4, IL Y AVAIT DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’INTERSECTION IL Y AVAIT UN ARBRE QUI N’ÉTAIT PAS DANS SES FEUILLES, DANS L'ARBRE IL Y AVAIT DES BRANCHES ET DANS LES BRANCHES IL Y AVAIT UN FOULARD NOIR! C'ÉTAIT LE 8 MARS SOIT LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME!

ILLINOIS UNE FUSILLADE DANS UNE ÉGLISE : LE PASTEUR EST TUÉ
MISE À JOUR : 08/03/2009 13:27

http://lcn.canoe.ca//infos/lemonde/archives/2009/03/20090308-132725.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Maryville,_Illinois

IRLANDE DU NORD UN POLICIER EST ASSASSINÉ
MISE À JOUR : 09/03/2009 21H40

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents,_2009

ÉTATS-UNIS UN ÉLÈVE DE 3E ANNÉE APPORTE UN FUSIL CHARGÉ EN CLASSE
MISE À JOUR : 10/03/2009 08H17

http://lcn.canoe.ca//infos/lemonde/archives/2009/03/20090310-081745.html

ALABAMA UN TIREUR ABAT 10 PERSONNES AVANT DE SE DONNER LA MORT
MISE À JOUR : 10/03/2009 22H55

http://lcn.canoe.ca//infos/lemonde/archives/2009/03/20090310-213825.html

EUROPE UNE TUERIE FAIT 15 MORTS EN ALLEMAGNE
MISE À JOUR : 11/03/2009 23H14

LA TUERIE SURVENUE MERCREDI DANS UNE ÉCOLE SECONDAIRE DE WINNENDEN, EN ALLEMAGNE, AURA FINALEMENT FAIT 15 VICTIMES, LA PLUPART DES ADOLESCENTES ET DES ENSEIGNANTES.

LE TIREUR, TIM KRETSCHMER, UN ANCIEN ÉTUDIANT DE 17 ANS, S'EST PAR LA SUITE ENLEVÉ LA VIE APRÈS AVOIR ÉTÉ BLESSÉ PAR DES POLICIERS.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Winnenden_school_shooting

Douze personnes ont été tuées jeudi par un tireur solitaire dans la prestigieuse Académie d'Etat du pétrole à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, avant de se suicider.

http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan_State_Oil_Academy_shooting

Lors de la traditionnelle Fête de la Reine, le jeudi 30 avril 2009 à Apeldoorn aux Pays-Bas, un homme de 38 ans, Karst Tates, a lancé sa voiture contre le cortège royal, tuant 6 personnes (dont 3 enfants) dans la foule venue assister à la fête. Le conducteur finit sa course en percutant un monument à quelques mètres à peine du bus où était la famille royale. Il décéda peu après des suites de ses blessures.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_contre_la_famille_royale_n%C3%A9erlandaise_de_2009

Une fusillade lors d'un mariage cause la mort de 44 personnes, dont 6 enfants et 16 femmes dont 3 enceintes, alors que l'imam terminait la cérémonie du mariage. Parmi les victimes figurent la jeune mariée, son époux, les parents ainsi que la petite sœur de ce dernier, âgée de quatre ans et l'imam du village. 12 des assaillants ont été arrêtés en possession de leurs armes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/2009_en_Turquie

ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC, JEAN CHAREST, LORS DU DISCOURS INAUGURAL À L'ASSEMBLÉE NATIONALE « L'OCCASION DE SE DÉMARQUER » QUÉBEC, LE 10 MARS 2009 LA VERSION PRONONCÉE FAIT FOI. MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

[…]

«NOUS, QUÉBÉCOIS, CROYONS DANS LA JUSTICE SOCIALE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ.

[…]

NOUS AVONS FAIT LE CHOIX DE LA JUSTICE SOCIALE AVEC UN SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC.

[…]

LE QUÉBEC OFFRE ET DÉFEND UNE AUTRE VISION. UNE VISION D’UNE PLUS GRANDE COOPÉRATION, D’UNE PLUS GRANDE ENTRAIDE, D’UNE PLUS GRANDE JUSTICE.

[…]

CELA NOUS PERMETTRA D’EXPORTER DAVANTAGE D’ÉNERGIE PROPRE, DE CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ET DE GÉNÉRER DES PROFITS QUI FERONT DU QUÉBEC UNE SOCIÉTÉ PLUS RICHE, AYANT DAVANTAGE DE MOYENS POUR INVESTIR DANS LES RÉSEAUX DE LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION.

[…]

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

DANS UN CONTEXTE DE RALENTISSEMENT, MON GOUVERNEMENT FAIT LE CHOIX DE SOUTENIR NOTRE ÉCONOMIE ET D’AIDER LES QUÉBÉCOIS.

MON GOUVERNEMENT NE RÉÉDITERA PAS LES ERREURS DE NOS PRÉDÉCESSEURS. NOUS DEVONS PROTÉGER LES SERVICES AUX CITOYENS, AU PREMIER CHEF LA SANTÉ ET L’ÉDUCATION. POUR CES RAISONS, MON GOUVERNEMENT PRÉSENTERA UN BUDGET DÉFICITAIRE.

NOUS DEVONS CONTINUER DE GÉRER AVEC RIGUEUR, COMME NOUS LE FAISONS DEPUIS 2003.

POUR CES RAISONS, NOUS DEVRONS PRENDRE DÈS LE PROCHAIN BUDGET DES DÉCISIONS DIFFICILES.

MALGRÉ CETTE CRISE ET LA PRESSION QU’ELLE EXERCE SUR LES FINANCES PUBLIQUES, NOUS ALLONS CONTINUER D’INVESTIR EN SANTÉ, NOTAMMENT EN FACILITANT L’ACCÈS À UN MÉDECIN AVEC DE NOUVEAUX GROUPES DE MÉDECINE FAMILIALE ET EN VALORISANT LE TRAVAIL DES INFIRMIÈRES.

NOUS ALLONS AUSSI HONORER NOS RESPONSABILITÉS ENVERS LES PLUS VULNÉRABLES D’ENTRE NOUS, NOS AÎNÉS EN PERTE D’AUTONOMIE, LES PROCHES QUI LES ENTOURENT, LES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP ET LES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE.

LE QUÉBEC EST UNE SOCIÉTÉ DE COMPASSION.»

«FRÈRE JEAN ! FRÈRE JEAN !

DORMEZ-VOUS ? DORMEZ-VOUS ?
 

SONNEZ LES MATINES !
 

SONNEZ LES MATINES !
 

DING, DANG, DONG !


DING, DANG, DONG !»

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

VICTOR DELAMARRE II

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

POST-SCRIPTUM : LE FRÈRE JEAN DONT IL EST QUESTION ICI EST CELUI QUI M'A RENCONTRÉ DANS UN FACE À FACE UN SAMEDI LORS DE LA JOURNÉE DU SOUVENIR DE L'AN 2000 DANS LE COMPTÉ DE SHERBROOKE ALORS QU'IL ÉTAIT CHEF DE L'OPPOSITION À L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC ET QUE J'ÉTAIS LE CANDIDAT INDÉPENDANT DU COMPTÉ LORS D'ÉLECTION CANADA. ÇA FAIT PLUS DE HUIT ANS DÉJÀ ET J'ÉTAIS EN CHRIST, AVANT MÊME QU'IL TIMIDEMENT ACCEPTE DE METTRE SA MAIN DANS MIENNE.

VOICI UN CONSEIL D'AMI À PARTIR D'AUJOURD'HUI IL VAUT MIEUX POUR VOUS DE ME CONSIDÉRER COMME LE FOU DE LA COUR DU ROI DES ROIS & SEIGNEUR DES SEIGNEURS, IL Y EN A SEULEMENT UN DANS LE MONDE QUI PEUT PRÉTENDRE AU TITRE ET C'EST LE FILS DE DIEU, JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH. MES REQUÊTES PASSÉES SONT EN RÉALITÉ CELLES DU SEUL & UNIQUE DIEU VIVANT.

JE PRIE MON COMMANDANT, MON SEIGNEUR & MON MAÎTRE AFIN QU'ILS VOUS PERMETTENT DE VOIR EN MOI UN PROPHÈTE QUI A ÉTÉ FORGÉ COMME DU FER TOUTE SA VIE. MES DOULEURS ONT ÉTÉ BEAUCOUP PLUS VIVE QUE CELLES VÉCUES PAR LE MARTYR CANADIEN MAHER ARAR, CE CANADIEN DE FOI MUSULMANE QUI A REÇU VENDREDI LE 26 JANVIER 2007 DIX MILLIONS CINQ CENTS MILLES DOLLARS ($10,500,000,00) SUITE À UNE DÉCISION DU PREMIER MINISTRE STEPHEN HARPER, EN PLUS DE REMBOURSER LES FRAIS LÉGAUX DE MONSIEUR ARAR POUR UN MONTANT DE UN MILLION DE DOLLAR.

CE QUI PRESSE C'EST PAS L'ARGENT, CE QUI PRESSE C'EST LA CONFÉRENCE DE PRESSE À L'INTÉRIEUR DU CENTRE BELL LORSQU'IL SERA LIBRE POUR UNE PÉRIODE ILLIMITÉE VOIRE PEUT-ÊTRE DURANT LA NUIT, DURANT PLUSIEURS NUITS CONSÉCUTIVES. CHOSE SURE, NON PAS CHOSE CERTAINE CAR ON M'A FAIT MARCHÉ SANS CHAUSSURES DANS MA VILLE, DANS MA PROVINCE ET DANS MON PAYS.

ALORS CHOSE SURE CE N'EST PAS LES COMPENSATIONS FINANCIÈRES QUI PRESSENT SE SONT LES ENQUÊTES EN PROFONDEUR ENREGISTRÉ AUDIO/VIDÉO ET DES CAISSES DE PAIRES DE MENOTTES CAR JÉSUS À TOUT VU DEPUIS LE DÉBUT ET Y EN A BEAUCOUP QUI ONT DES COMPTES À RENDRE. C'EST ÇA QUE STEPHEN HARPER & BARACK OBAMA VEULENT VOIR ET C'EST ÇA QUI VA SORTIR LA VIOLENCE DE NOS ÉCOLES ET C'EST ÇA QUI VA GUÉRIR UNE BONNE GANG DE MALADE. LES GENS ONT BESOINS DE BONNES NOUVELLES PEU IMPORTE LA FOI QU'ILS POSSÈDENT.

ET AVANT MÊME D'ANNONCER ÇA AUX MÉDIAS, IL FAUT SE PARLER, SI ON VEUT PROFITER DE L'OCCASION POUR INSTALLER UN IMPACT QUI VA ALLER REBONDIR PARTOUT DANS LE MONDE  ET QUI VA ALLER FAIRE LE TOUR DU MOYEN ORIENT POUR LA PAIX, SI BIEN SURE VOUS ACCEPTER DE DESSERRER LE POING.

SI ET SEULEMENT SI, VOUS DEVEZ CRAINDRE, CE N'EST PAS MOI QU'IL FAUT CRAINDRE CAR IL VOUS FAUT ENTRETENIR DE LA CRAINTE ENVERS CELUI QUI M'A ÉLU AVANT MÊME LA CRÉATION DU MONDE.

  

ROI DAVID II
SEUL & UNIQUE
F
OU DU CHRIST POUR CHRIST
AU SERVICE DE SA MAJESTÉ

LA REINE
ÉLISABETH II


514 442 0803

  

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

DANS LA MÉMOIRE AFFECTUEUSE DE ROBERT DZIEKANSKI
NÉ EN BIELAWA, POLOGNE LE SAMEDI 15 AVRIL 1967 - ET TUER LE DIMANCHE 14 OCTOBRE 2007 À VANCOUVER, (BC)

M. DZIEKANSKI A TROUVÉ SA MORT APRÈS avoir été CONTRÔLÉ avec lE PISTOLET électrique TASER
EMPLOYÉ PAR l'agent Kwesi Millington de la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC) À CINQ REPRISES.
ALORS QUE M. DZIEKANSKI REPRÉSENTAIT LEs SYMPTÔMES D'UNE PERSONNE AU TAUX DE SUCRE
INSUFFISANT DANS SON SANG (HYPOGLYCÉMIE) AFFECTANT SON CERVEAU

LORSQU'IL ÉTAIT à l'AÉROPORT SANS AUCUN DOUTE.

 

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

COMPLOT MEURTRIER PAR ORDONNANCES
RÉVÉLÉ LE VENDREDI 13 MARS 2009!

JUSTICE

L'EX COMPAGNON D'ANNA NICOLE SMITH INCULPÉ

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

CRÉDIT PHOTO : ABACA 

Anna Nicole Smith, de son vrai nom Vickie Lynn Hogan
(28 novembre 1967, Houston (Texas) - 8 février 2007, Hollywood (Floride)),
était une mannequin et actrice américaine.

. L'AVOCAT HOWARD K. STERN, DE MÊME QUE LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET LA PSYCHIATRE DE LA PLAYMATE, DOIVENT RÉPONDRE DE LEURS ACTIONS DEVANT LA JUSTICE AMÉRICAINE.

. L'AVOCAT ET CONFIDENT D'ANNA NICOLE SMITH, DÉCÉDÉE D'UNE SURDOSE DE MÉDICAMENTS EN 2007, AURAIT ÉTÉ LE CHAÎNON ESSENTIEL POUR OBTENIR, LIVRER ET ADMINISTRER DES DROGUES À SA PETITE AMIE.

L.I. (D'APRÈS AGENCE) - LE 13/03/2009 - 16H56 

TROIS PERSONNES, DONT DEUX MÉDECINS, ONT ÉTÉ INCULPÉES EN CALIFORNIE, DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE SUR LA MORT DE L'EX-STARLETTE ANNA NICOLE SMITH, QUI AVAIT SUCCOMBÉ, IL Y A DEUX ANS, À UNE SURDOSE DE MÉDICAMENTS, A ANNONCÉ, JEUDI, LE MINISTRE DE LA JUSTICE DE L'ÉTAT. LE TROISIÈME INCULPÉ EST L'ANCIEN COMPAGNON DE LA VOLUPTUEUSE "PLAYMATE", L'AVOCAT HOWARD K. STERN, A PRÉCISÉ LE BUREAU DU MINISTRE.

M. STERN ET LES DEUX MÉDECINS, SANDEEP KAPOOR ET KHRISTINE EROSHEVICH, SONT  INCULPÉS «D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE FOURNIR ILLÉGALEMENT DES SUBSTANCES NÉCESSITANT UNE ORDONNANCE» À SMITH, DÉCÉDÉE LE 8 FÉVRIER 2007 EN FLORIDE, À L'ÂGE DE 39 ANS. «CES PERSONNES ONT, DE FAÇON RÉPÉTÉE ET EXCESSIVE, FOURNI DES MILLIERS DE MÉDICAMENTS NÉCESSITANT UNE ORDONNANCE À ANNA NICOLE SMITH, SOUVENT SANS RAISON MÉDICALE VALABLE», A ACCUSÉ LE MINISTRE DE LA JUSTICE, CITÉ PAR LE TEXTE.

«FORTE DÉPENDANCE»

«IL EXISTE DE NOMBREUSES PREUVES SELON LESQUELLES LE DOCTEUR EROSHEVICH ET LE DOCTEUR KAPOOR ONT MANQUÉ À LEURS DEVOIRS ÉTHIQUES EN TANT QUE MÉDECINS, TANDIS QUE M. STERN FOURNISSAIT À SMITH DES DROGUES DE NATURE À CRÉER UNE FORTE ACCOUTUMANCE», A AJOUTÉ LE MINISTRE. SELON LUI, LES DEUX PRATICIENS ONT «FALSIFIÉ DES ORDONNANCES ET PRESCRIT DES MÉDICAMENTS, EN QUANTITÉ ET COMBINAISONS SANS JUSTIFICATION, CRÉANT UNE FORTE DÉPENDANCE». HOWARD K. STERN, QUI ÉTAIT L'AVOCAT ET LE CONFIDENT DE SMITH, «A ÉTÉ LE CHAÎNON ESSENTIEL POUR OBTENIR, LIVRER ET ADMINISTRER CES MÉDICAMENTS À ANNA NICOLE SMITH», SELON LE RESPONSABLE.

LA MORT D'ANNA NICOLE SMITH, CÉLÈBRE POUR ÊTRE ALLÉE DISPUTER JUSQUE DEVANT LA COUR SUPRÊME L'HÉRITAGE DE SON MARI DÉCÉDÉ, UN MILLIARDAIRE DU PÉTROLE DE 63 ANS SON AÎNÉ, AVAIT PASSIONNÉ LES MÉDIAS, QUELQUES MOIS SEULEMENT APRÈS LA  DISPARITION, DANS LES MÊMES CIRCONSTANCES QU'ELLE, DE SON FILS DANIEL, À L'ÂGE DE 20 ANS. UNE AUTOPSIE AVAIT DÉTERMINÉ QUE L'EX-STARLETTE AVAIT SUCCOMBÉ À UNE SURDOSE ACCIDENTELLE DE MÉDICAMENTS. SELON L'ENQUÊTE, ELLE PRENAIT EN MÊME TEMPS DES ANTIDÉPRESSEURS, DE LA MÉTHADONE, DES ANTIBIOTIQUES, DES PILULES POUR PERDRE DU  POIDS, CONTRE LES DOULEURS ABDOMINALES ET D'AUTRES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE.

LE DOCTEUR KAPOOR ÉTAIT SON MÉDECIN GÉNÉRALISTE, LE DOCTEUR EROSHEVICH SA PSYCHIATRE. M. STERN, QUI AVAIT PARTAGÉ UNE CÉRÉMONIE D'ÉCHANGE DE VŒUX SANS CARACTÈRE  LÉGAL AVEC SMITH FIN 2006, AVAIT REVENDIQUÉ LA PATERNITÉ DE SA FILLE. MAIS UN TEST ADN AVAIT MONTRÉ QUE LE PÈRE DE LA PETITE DANNIELYNN, QUI N'AVAIT QUE SIX MOIS À LA MORT DE SA MÈRE, ÉTAIT UN PHOTOGRAPHE DE LOS ANGELES, LARRY BIRKHEAD. 

HOWARD K. STERN

KHRISTINE EROSHEVICH

SANDEEP KAPOOR

daniel smith Né le 22 janvier 1986 et décédé le 10 septembre 2006

Daniel Smith, fils disparu de feu Anna Nicole Smith, est mort des suites de la prise d'un mélange de méthadone et d'antidépresseurs, un cocktail médicamenteux qui lui aurait été fatal en cinq heures, a témoigné lundi le médecin légiste. Les conclusions du Dr Govinda Raju, qui a pratiqué l'autopsie de Daniel Smith, confirment celles d'un médecin privé, qui avait pratiqué une première autopsie peu après le décès du jeune homme de 20 ans, alors qu'il rendait une visite à sa mère, qui venait de mettre au monde la petite fille.

Le Dr Raju a déclaré que la mort de Daniel Smith était consécutive à l'ingestion combinée de méthadone, de Zoloft (antidépresseur) et de Lexapro (antidépresseur prescrit notamment dans les cas de trouble anxieux généralisé, NDLR). Cinq médications différentes au total ont été retrouvées dans son organisme, dont deux ayant été utilisées pour le réanimer après qu'il s'est effondré dans la chambre de maternité de sa mère. Ces deux médicaments de la dernière chance pourraient être responsables des contusions constatées dans le dos et sur les épaules du jeune homme. Une troisième molécule, celle de l'hypnotique Ambien (somnifère), fait également partie du cocktail médicamenteux découvert. le dernier compagnon d'Anna Nicole Smith, Howard K. Stern, lui-même avocat, qui a assisté aux derniers moments du jeune Daniel, a déclaré que les médicaments qu'il prenait avaient été prescrits par des médecins pour lutter soit contre la dépression, soit contre des maux de dos.

                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

ATIF NAËK

???? - ????

_

_

dans LA PRESSE DE MONTRÉAL ÉDITION DU JEUDI LE 16 JANVIER 1997 page b8, SELON LA CONCLUSION DU CORONER ANNE-MARIE DAVID LE PSYCHIATRE RONALD GOULET (œuvrant au centre hospitalier jean-talon, montréal, québec, canada) A ADMINISTRÉ 4 X LE DOSAGE MAXIMUM D'ORAP UN NEUROLEPTIQUE À MONSIEUR ATIF NAËK CE QUI A EU POUR EFFET DE CAUSER SA MORT 4 JOURS APRÈS!

 

pourquoi Me Annick Reinhardt de la Commission d'accès à l'information était incapable de sortir mon dossier médical chus # 398 068 du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke OU ENCORE AU centre universitaire de la santé de l'estrie (CUSE) ?

Ils (LYNN GAUDREAULT - et - JEAN-PHILIPPE BOULENGER - et - CLAUDE ARBOUR - et - PAUL MONTAMBAULT - et - ANDRÉ SIMARD - et - MARC LEFEBVRE - ET - LES AUTRES) savent tous ce qu'ils m'ont fait vivre comme tortureS PHYSIQUES ET MENTALES ET CHIMIQUES entre le samedi 11 février 1995 au mercredi 12 avril 1995. Le martyr chrétien canadien français du québec a tout décrit les détails dans son autobiographie certifié par courrier le VENDREDI 3 novembre 1995 de Saint-John, Nouveau-Brunswick, canada.

DE

SALES AFFAIRES

DE

MAFIA LÉGALE

ET / OU
DE

MAFIA MÉDICALE


 

www.bourassa-lacombe.org

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

VENDREDI 13 MARS 2009 18:00

«Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous!» 1 ThESSALONICIENS 5:12-28

«Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.» MatTHIEU 18:18

«Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.» MatTHIEU 21:22

«C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.» MarC 11:24

«C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits.» LuC 12:3

«Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.» JEAN 20:23

SAMEDI 14 MARS 2009 11:57

«La sentinelle répond: Le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez; Convertissez-vous, et revenez.» Isaïe 21:12

«Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez.» Ézéchiel 18:32

«Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés,» Actes 3:19

DIMANCHE 15 MARS 2009 01:34

«afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.» ActES 3:20-26

SAMEDI 4 AVRIL 2009

16:33 RONA L’ENTREPÔT 7273 BOUL. DES GALERIES D’ANJOU, VILLE D’ANJOU 514 355 7889 POUR MES DEUX VERGES DE FER, PENDANT LA TRANSACTION 16:45 JE M’ARRÊTE AFIN DE RETENIR LE PANIER DE ME JEAN-PIERRE MÉNARD, CET AVOCAT NOTOIRE QUI DÉFENDS LES DROITS DES PERSONNES QUI SUBISSENT DES PRÉJUDICES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ QUE CE SOIT EN SANTÉ PHYSIQUE OU EN SANTÉ MENTALE, CELUI LÀ MÊME QUI AVAIT REFUSÉ DE PRENDRE MA CAUSE CAR TROP DE GENS AVAIENT MENTI. ME MÉNARD M’A REMERCIÉ POUR LA JURISPRUDENCE QUE JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH M’A PERMIS D’ÉTABLIR, JURISPRUDENCE QUE LES JURISTES UTILISENT FRÉQUEMMENT. CEPENDANT JÉSUS A PERMIS QUE CETTE JURISPRUDENCE SOIT MALADE AFIN DE TRAPPER DAVANTAGE LE SYSTÈME. ME JEAN-PIERRE MÉNARD À PLUSIEURS REPRISES A TROUVÉ UN HOMME COURAGEUX EN MOI DÉPASSANT SON ENTENDEMENT. JE LUI AI RÉPONDU QUE C’EST JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH QUI ME DONNE LE COURAGE QUE JE POSSÈDE ET QUE JE VEUX VAINCRE LES MALADIES MENTALES ET CONVAINCRE LA MAFIA MÉDICALE, LA MAFIA POLICIÈRE, ET LA MAFIA JUDICIAIRE D’ACCEPTER DE GUÉRIR. EN PLUS DE VOULOIR SORTIR LA TORTURE DE MA VILLE, SORTIR LA TORTURE DE MA PROVINCE, SORTIR LA TORTURE DE MON PAYS. C'EST UNE MISSION CONSACRÉ DEPUIS LE 12 FÉVRIER 1995... ALAIN DE LA DIRECTION M’A SERVI À MA DEMANDE ET LES DEUX VERGES DE FER M’ONT COÛTÉ $8.55 INCLUANT UNE BARRE DE CHOCOLAT. LA TRANSACTION FUT COMPLÉTÉ À EXACTEMENT 16:59 SOIT 17:00 = 1 + 7 + 0 + 0 = 8 LE 4 AVRIL = LE 4 DU 4 = UN AUTRE 8. 8 ÉTANT MON CHIFFRE DE PLAISANCE DEPUIS LE 8 JUIN 1995. AMEN!

DIMANCHE 5 AVRIL 2009

00:00:01 DÉBUT D'UNE GRÈVE DE LA FAIM D'UNE DURÉE ILLIMITÉE = AUCUNE ABSORPTION DE NOURRITURE SOLIDE AFIN D'OBTENIR JUSTICE VOIRE AFIN DE ME PERMETTRE DE VAINCRE LES MALADIES MENTALES SOUS TOUTES SES FORMES, AFIN DE ME PERMETTRE DE CONVAINCRE LA MAFIA MÉDICALE, LA MAFIA POLICIÈRE & LA MAFIA JUDICIAIRE D'ACCEPTER DE GUÉRIR, AFIN DE ME PERMETTRE DE SORTIR LA TORTURE DE MA VILLE, AFIN DE ME PERMETTRE DE SORTIR LA TORTURE DE MA PROVINCE, AFIN DE ME PERMETTRE DE SORTIR LA TORTURE DE MON PAYS ET AFIN DE ME PERMETTRE DE CONVAINCRE LA FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC (LE MOUVEMENT FÉMINISTES LE PLUS DANGEREUX AUX MONDE, PAR LEUR REFUS GLOBAL À L'INVITATION QU'ELLES ONT REÇU LE SAMEDI 6 décembre 2008 lors de la journée nationale de commémoration et d'action contre LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES DE SE JOINDRE À SERGE BOURASSA-LACOMBE'S FONDATION LE DIMANCHE 8 FÉVRIER 2009 À 10:30 AU PIED DE LA CROIX DU MONT-ROYAL LORS DE LA JOURNÉE NATIONALE DE commémoration et d'action contre LA VIOLENCE FAITE AUX HOMMES CAR SERGE BOURASSA-LACOMBE LES A BIEN AVERTI AU MOIS DE DÉCEMBRE 2008 QU'IL EST IMPENSABLE DE VAINCRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES SANS SE PRÉOCCUPER DE LA VIOLENCE FAITE AUX HOMMES ET PAR LE REJET DE L'INVITATION FAITE PAR MONSIEUR Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies LORS DE LA Journée internationale de la femme LE DIMANCHE 8 MARS 2009 AYANT COMME BUT D'Unir  les femmes et les hommes pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles.)  DE RAISONNER AVEC LES YEUX DU CŒUR CAR LES DIRIGEANTES DE LA FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC NOUS ONT DÉMONTRÉ EN 2008 ET 2009 À TOUT LE MOINS QUE LEUR MOUVEMENT ÉTAIT SANS CŒUR APRÈS AVOIR REJETÉ L'APPEL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIS ET LE CRI DU CŒUR DE SERGE BOURASSA-LACOMBE'S FONDATION. CE QUI A EU POUR EFFET SANS AUCUN DOUTE, DE PROVOQUER CETTE TRAGÉDIE DU MERCREDI 11 MARS 2009, la Fusillade de l'Albertville-Realschule à Winnenden (Bade-Wurtemberg), perpétrée par Tim Kretschmer, 17 ans, qui s'est ensuite suicidé, A fait 15 morts (9 ÉTUDIANTES, 3 enseignantes et 3 passants).

                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

 

ALLAN WILKIE

De chanteur Rock et producteur, il est maintenant chanteur, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant pour Jésus-Christ. Il touche des milliers de vies de part son témoignage et de part la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers lui.

Les années d’expériences sur scène et dans le milieu de la production sont maintenant utilisées pour la Gloire de Dieu. L’appel de Dieu est venu clairement lors d’une vision que le Seigneur lui donna en 2002, soit d’aller dehors et toucher les gens par le message de l’Évangile. Il voyait une étendue de gens être sauvés, délivrés, guéris et transformés par la puissance du Saint-Esprit...
 

.

                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     


 

MARTINE WILKIE

Native d’une famille chrétienne, Martine a grandi avec la passion d’aider les autres et de voir leur vie restaurée. D’intervenante sociale, musicienne, productrice d’événements-bénéfices et enseignante, elle est maintenant prophète, évangéliste, pasteur et enseignante. Elle sert puissamment le Seigneur et voit chaque jour le Saint-Esprit transformer des vies à travers l’œuvre qu’elle accomplit pour Jésus-Christ.

Les années de vie chrétienne ont changé depuis l’arrivée de la puissance et du feu du Saint-Esprit dans sa vie. De victoire en victoire, elle enseigne maintenant le peuple de Dieu à vivre une vie victorieuse afin qu’il voit la gloire de Dieu se manifester dans leur vie...
 

 

                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

 

ALLAN & MARTINE WILKIE

VISION

SAUVER - RELEVER

À travers les médias, Allen et Martine ont comme mission d'apporter le message de l'évangile accompagné de la puissance du Saint-Esprit pour amener des âmes à Jésus-Christ et qu'elles soient sauvées (Jean 3.16). Nous avons un Dieu puissant et son fils Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance. Il nous a délivrés par son sang de toutes malédictions et il désire que nous soyons prospère à tous égards (3 Jean 1.2). L'heure est arrivée que le peuple de Dieu soit équipé pour se relever et vivre une vie de succès (Josué 1.8).

C'est pour cela que... Notre passion, c'est votre succès!


POURQUOI LES MÉDIAS?

Satan veut tuer l’espoir de la nouvelle génération en les amenant vers d’autres dieux et doctrines. Par dizaines de millions, les jeunes se tournent vers la sorcellerie, une abomination contre l’Éternel apportant des conséquences telles que les maladies, les suicides, les meurtres, les avortements, la prostitution et la rébellion. Satan perd les jeunes par des émissions à la TV, des films et de la musique qui promouvoient la sorcellerie et le sexe sous toutes ses formes. La musique et Hollywood sont les portes que le diable utilise pour contrôler les médias, la mode, la sexualité et la religion, perdant les nations dans la déception dû au mensonge.

Il faut maintenant qu’il y ait un transfert par la musique et les médias chrétiens pour aller chercher les âmes perdues et enseigner l’Église au système de Dieu. Nous reconnaissons les signes de la fin des temps et croyons que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche, que l'Église n'est pas préparée à le rencontrer et qu'elle doit se réveiller car le temps est court.
 

 

                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

JE ME SUIS RENDU DANS CETTE ÉGLISE LOCALE CHRÉTIENNE Ministères WILKIE Ministries LES DIMANCHES 1 + 15 + 22 + 29 du mois de mars 2009 ainsi que le dimanche de la semaine sainte soit le 5 avril 2009. ET C'EST LE DIMANCHE 5 AVRIL QUE J'AI APPRIS DE LA BOUCHE DE la portière QU'allen & martine WILKIE N'ÉTAIENT PAS AU SERVICE DE JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH ET N'ÉTAIENT PAS HABITÉS PAR L'ESPRIT-SAINT MAIS QU'allen & martine WILKIE ÉTAIENT PLUTÔT REMPLIS DE PEUR PROVOQUER PAR L'ESPRIT DE L'ERREUR QUI NE VIENT PAS DE L'ESPRIT-SAINT. DE PLUS, allen & martine WILKIE ONT RÉUSSI À ME DÉMONTRER QU'ILS NE SONT PAS CE QU'ILS ANNONCENT, VOICI POURQUOI ! :

LA PORTIÈRE des Ministères WILKIE Ministries m'annonce EN CE MATIN DU 5 AVRIL 2009 qu'à la demande du prophète allen et de la prophétesse martine QUE je ne peux pas entrer dans le local DE CETTE ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE avec mon arme. je lui dit que les seuls armes que je possède sont décrites dans le sixième chapitre de paul aux éphésiens. elle me dit alors qu'allen & martine WILKIE ont décidé de ne pas me laisser entrer avec mon mors militaire de 7 pouces car allen & martine WILKIE considèrent que c'est unE arme (en aucun temps depuis que je possède ce mors soit depuis QUE JE L'AI REÇU DE MONSIEUR JULES BRISSON, PROPRIÉTAIRE DE SELLERIE G. LEMAY INC QUI ME L'A DONNÉ le vendredi 27 février 2009 AFIN DE SUPPORTER LE TRAVAIL QUE J'ACCOMPLIE EN TANT QUE^PRÉSIDENT DE SERGE BOURASSA-LACOMBE'S FONDATION. je NE me suis JAMAIS servi de cet outil d'enseignement pour attaquer ou pour me défendre, je NE me serS PAS NON PLUS de cet outil d'enseignement pour attaquer ou pour me défendre, ET JE N'AURAI JAMAIS BESOIN DE ME serviR de cet outil d'enseignement pour attaquer ou pour me défendre CAR MON COMMANDANT JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH EST TOUJOURS LÀ POUR ME DÉFENDRE ET ME PROTÉGER.) allen & martine WILKIE N'ont pas le droit d'éteindre  l'esprit ET DE méprisez les prophéties, mais en prenant cette décision allen & martine WILKIE l'on fait.

allen & martine WILKIE n'ont pas d'excuse car le premier dimanche du mois de mars 2009 lors de ma première visite dans leurS local après l'assemblée ET SUR L'INVITATION D'allen & martine WILKIE je m'étais présenté à eux AVEC MON MORS ET JE LEURS AI MÊME EXPLIQUÉ POURQUOI JÉSUS LE CHRIST MON COMMANDANT M'AVAIT DEMANDÉ DE ME PROMENER AVEC UN MORS MILITAIRE DE SEPT POUCES ATTACHÉ À MA CEINTURE QUE J'UTILISE POUR ENSEIGNER LORSQUE LE SEIGNEUR ME LE DEMANDE OU ENCORE LORSQUE QUE LES GENS ME DEMANDENT DE LEUR EXPLIQUER LE POURQUOI DU MORS, OU LES GENS QUI PARFOIS SANS SAVOIR QU'EST-CE QUE JE TRANSPORTE FAIT D'ACIER CHROMÉ ME DEMANDE EN FAIT QU'EST-CE QUE C'EST ET LA DISCUSSION S'INSTALLE.

 

et je ME SOUVIENS D'AVOIR présenté À allen & martine WILKIE ma carte d'offrande en leur expliquant que j'étais président d'une fondation qui avait été créé par jésus le christ de nazareth et que j'étais un martyr chrétien canadien français du québec, en plus d'être non pas un prophète de dieu mais bien un prophète de jésus-christ de nazareth QUI VIENT APRÈS LE PROPHÈTE MOHAMMED (MAHOMET). j'ai pris le temps aussi d'expliqué À allen & martine WILKIE les buts de la fondation que jésus à créé le dimanche 12 février 1995 et qui porte mon nom.

J'AI INDIQUÉ À LA PORTIÈRE QUE JE N'ENTRERAI PAS DANS LE LOCAL SANS MON MORS! ELLE M'A DIT ALORS QUE DANS CE CAS LÀ, JE NE POURRAI PAS ENTRER. [...] IL VA SANS ÉCRIRE QUE JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH M'A PERMIS D'UTILISER UN TON HAUSSER AFIN DE DÉMONTRER UNE COLÈRE SURE AINSI QU'UNE DÉSAPPROBATION DE CETTE DÉCISION. POUR NE PAS DÉRANGER LES LOUANGES DES Ministères WILKIE Ministries NOUS NOUS SOMMES RENDU D'UN COMMUN ACCORD AU REZ-DE-CHAUSSÉE AFIN DE SÉCURISER CETTE DISCUSSION. [...] JE LUI AI DIT QUE J'ATTENDRAIS AU REZ-DE-CHAUSSÉE JUSQU'À LA FIN DU SERVICE AFIN DE RENCONTRER allen & / ou martine WILKIE À LA FIN DE L'ASSEMBLÉE AFIN DE LEURS EXPLIQUER MON POINT DE VUE!

LORSQUE JÉSUS LE CHRIST MON COMMANDANT M'A PERMIS D'ATTENDRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE, IL M'A FAIT DÉCOUVRIR UNE SOURCE DE VIE POUR LES NATIONS VOIRE UNE AUTRE ÉGLISE SE SITUANT AU DESSUS DES Ministères WILKIE Ministries ADMINISTRÉE PAR LE Pasteur Jean-Luc Nkusi. LES MEMBRES DES CETTE ÉGLISE M'INVITANT CORDIALEMENT À ME JOINDRE À EUX LORS DU SERVICE DU DIMANCHE APRÈS-MIDI DE 13:00 À 15:00.

JE SUIS REMONTÉ AU 1ER ÉTAGE VERS LA FIN DE L'ASSEMBLÉE DES Ministères WILKIE Ministries AFIN DE RENCONTRER allen & / ou martine WILKIE AFIN DE LUI OU DE LEURS EXPLIQUER CE QUE JE SUIS ENTRAIN DE VOUS EXPLIQUER CE QU'IL NE M'ONT PAS PERMIS DE LEURS EXPLIQUER VOICI POURQUOI ! : DANS CETTE ASSEMBLÉE IL Y A UN JOUEUR DE schofar (chofar ou encore shophar) est un instrument de musique à vent en usage dans le rituel israëlite depuis l'Antiquité. Il a notamment été utilisé par les Hébreux contre les murailles de Jéricho lors de la conquête du pays de Canaan par Josué. ce joueur de schofar ESt UN HOMME QUI EST MANDATÉ PAR allen & / ou martine WILKIE POUR appellER l'esprit-saint À venir dans cette église avec la puissance de sa corne en plus D'AGIR EN TANT QU'ancien pour les Ministères WILKIE Ministries. LORSQUE JE SUIS ARRIVÉ EN HAUT JE ME SUIS ASSIS À TERRE EN POSITION AUTOCHTONE ET CET HOMME EST VENU À MA RENCONTRE DANS LE CORRIDOR DANS LE BUT DE ME LIER AU NOM DE JÉSUS, EN ME POINTANT SÉVÈREMENT DU DOIGT ET ME CRIANT À AU MOINS 20 REPRISES : «JE TE LIE DANS LE NOM DE JÉSUS, [...] JE TE LIE AU NOM DE JÉSUS» DEVANT CE MALHEUREUX, JE LUI AI DIS : «TU NE POURRA JAMAIS ME LIER DANS LE NOM DE JÉSUS CAR J'APPARTIENS À JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH!»

APRÈS AVOIR TENTÉ DE ME LIER AU NOM DE JÉSUS SANS SUCCÈS LE JOUEUR DE CORNE SANS EST RETOURNÉ DANS LE LOCAL DE L'ASSEMBLÉE. LE SERVICE TERMINÉ, UNE FIDÈLE PRÉNOMMÉE HUGUETTE EST VENUE À MA RENCONTRE À L'EXTÉRIEUR ME DONNANT UNE CHALEUREUSE ACCOLADE CHRÉTIENNE EN ME DEMANDANT POURQUOI JE N'AVAIS PAS PARTICIPÉ À L'ASSEMBLÉE. DEVANT MON EXPLICATION ELLE M'A DITE CELA N'A PAS DE BON SENS VIENT JE T'ACCOMPAGNE ALLONS PARLER À allen et / ou martine WILKIE. martine WILKIE ÉTANT OCCUPÉE AVEC DES FIDÈLES, JE M'ADRESSE À allen DEVANT HUGUETTE ET LE JOUEUR DE CORNE EN LUI DISANT: «LE SEIGNEUR JÉSUS A UN MESSAGE POUR TOI!» JE N'AI PAS PU EN DIRE PLUS CAR allen A FAIT UN CLIN D'ŒIL EN HOCHANT LA TÊTE ET EN REGARDANT SON JOUEUR DE CORNE EN VOULANT DIRE SORT MOI ÇA DU LOCAL! 

_


Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.» Matthieu 10:28-33
 

_

arme nom féminin (latin arma, armes) Tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer (arme offensive) ou à se défendre (arme défensive) 

mors nom masculin (latin morsus, morsure, de mordere, mordre) Dispositif, le plus souvent en acier, placé dans la bouche d'un cheval sur les barres et qui, par l'intermédiaire des rênes, permet de le conduire. (Il existe deux grands types de mors : le mors de filet, qui agit sur les commissures des lèvres, et le mors de bride, plus puissant, qui agit sur les barres.)
 

SI ET SEULEMENT SI,
ALLEN & MARTINE WILKIE SONT INCAPABLE DE SE SORTIR DE CES LIENS,
ILS PEUVENT COMMUNIQUER AVEC SERGE BOURASSA-LACOMBE FONDATION : 514 442 0803

LUNDI SAINT 6 AVRIL 2009

00:08 COUCHER et RÉVEIL PROGRAMMÉ POUR 02:57 RÉVEIL VÉCU 01:57

02:06 APPEL AU 9-11 NOUS SOMMES LE LUNDI SAINT je suis serge josEph adrien bourassa-lacombe, je suis né à VERDUN le 20 JUIN 1957 à 09:12 je vous appelle à partir de mon téléphone cellulaire dont le numéro est 514 442 0803. j'habite et je suis présentement au boul. langelier au sud-est de sherbrooke. je vous appelle car le sergent-DÉTECTIVE DANIEL THIFFAULT DU PDQ 21 M’INTERDIT D’ENVOYER de Courriel OU d'APPELER les postes de quartier D’OÙ MON APPEL 9-11 NOUS VIVONS présentement LA SEMAINE SAINTE COMME LES MUSULMANS ONT LEUR RAMADAN NOUS AVONS LA SEMAINE SAINTE. je n'ai pas besoin des POMPIERS car le feux est pas pris, je n'ai pas besoin des AMBULANCIERS, je n'ai pas besoin non plus D'urgence psychosocial (uPS) CAR JE SUIS un docteur urgence psychosocial, MON COMMANDANT JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH VA M’ENVOYER AU PDQ 48 ENTRE 09:00 & 19:00 afin de déposer un COLIS ET DES CHARGES Criminelles CONTRE MARIO ROY & DANIEL CORMIER.

09:12 SELLERIE LEMAY, JULES BRISSON (514) 254-0172 M’APPELLE AFIN DE RECEVOIR UNE MISE À JOUR DE MA PART ET DE M’ENCOURAGER À CONTINUER 10:07

18:30 PDQ 48 TROIS, QUATRE POLICIERS M’ONT MAL ACCUEILLI, m'ont MAL TRAITÉ, et m'ont MENACÉ alors qu'ils savent très bien qui je suis. puis serrant les dents devant ma face m'indiquant qu'il vaudrait mieux que je quitte le poste de quartier. avant de partir, je leurs ai dit: «LE comportement QUE VOUS AVEZ EU DEPUIS mon arrivée au pdq 48,  jésus le christ de nazareth a TOUT filmé cela, TOUT.» un des policiers D'UN CŒUR MOQUEUR ET REMPLI DE MOQUERIES A PARLÉ AU NOM DE TOUS ses confrères de travail en disant: «nous ont l'aime jésus». je leur ai alors dit : «jésus aussi il vous aime TOUS et il va vous le montrer bientôt, BIENTÔT IL VA VOUS LE MONTRER car ont est dans la semaine sainte» 18:38

MARDI SAINT 7 AVRIL 2009

04:40 INFO-CRIME 1 800 711 1800 je m'explique brièvement au complet. l'homme m'invite de Porter PLAINTE À mon CORPS DE POLICE, je lui dit qu'il ne veulent PAS Les ?!?!&!?!. il m'indique alors de Porter PLAINTE EN Déontologie POLICIÈRE, je lui dit que je l'ai faite mais qu'ils CE SONT TORCHÉ AVEC MES PLAINTES Les ?!?!?!? PARCE QUE DES GENS ONT FABRIQUÉ DES FAUSSES PREUVES DANS DES dossiers MÉDICAUX ET des rapports POLICIERS. ALORS l'homme m'invite à écrire UNE LETTRE À mon député 04:48

09:34 bureau du compté de bourget 6070, RUE SHERBROOKE EST, 1ER ÉTAGE, BUREAU 105 MONTRÉAL (QUÉBEC) H1N1C1 TÉLÉPHONE: 514 251-8126
MKOTTO-BOUR@ASSNAT.QC.CA MAKA KOTTO BOURGET, PARTI QUÉBÉCOIS MONIQUE BERNATCHEZ 09:36 EN PAUSE 09:40 le parti québécois était au pouvoir de 1995 -2003 alors vous êtes responsable de ce que je suis devenu tandis que jean charest a décidé de se mettre la tête entre les jambes en plus de faire l'autruche depuis le samedi 11 novembre 2000 alors que timidement il a mis sa main dans celle de son candidat indépendant dans la circonscription de sherbrooke est responsable pour sa part, je suis devenu un canadien français martyr chrétien du québec et que je vaux maintenant à cause de vous tous $88 million de dollars et que ça prenait ce montant dans mon compte de banque le mardi de pâques le 14 avril 2009 cette date est changé pour le lundi 8 juin 2009, IL Y AURA UNE PÉRIODE DE GRÂCE JUSQU'AU MARDI 9 JUIN 2009 À L'OUVERTURE DES BANQUES. et si et seulement si cette somme n'est pas déposé dans mon compte de banque avant ce MOMENT LÀ alors mon commandant exigera de vous $188 millions de dollars. 09:52

                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 

09:55 SON EXCELLENCE LA TRÈS HONORABLE MICHAËLLE JEAN GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA RIDEAU HALL 1, PROMENADE SUSSEX OTTAWA (ONTARIO) K1A 0A1 1-800-465-6890 10:00 LIVRAISON DU COLIS 15:05

15:26 SÛRETÉ DU QUÉBEC GRAND QUARTIER GÉNÉRAL DIRECTION DES COMMUNICATIONS 1701, RUE PARTHENAIS MONTRÉAL (QUÉBEC) H2K 3S7 514 598 4141 MICHELINE Déontologie policière 514 864 4784 ET ME COUPE LA LIGNE 15:28

ACCIDENT VIOLENT RUE SHERBROOKE

PAR STEVE CARON
ARTICLE MIS EN LIGNE LE 10 AVRIL 2009 À 09:02
 


LES ENQUÊTEURS DE LA SQ EXAMINENT LES VÉHICULES POUR TENTER DE FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES CIRCONSTANCES ENTOURANT L'ACCIDENT. (PHOTO : SYLVAIN RYAN) ACCIDENT VIOLENT RUE SHERBROOKE  

UN VIOLENT ACCIDENT IMPLIQUANT UNE VOITURE DE POLICE S'EST PRODUIT LE 7 AVRIL, EN AVANT-MIDI, À L'INTERSECTION DES RUES SHERBROOKE ET JETTÉ. LES AMBULANCIERS ONT DÛ INTERVENIR ET UNE ADOLESCENTE EST DANS UN ÉTAT CRITIQUE.  

LE POLICIER AURAIT PERDU LE CONTRÔLE DE SON VÉHICULE, PUIS EMBOUTI LA TOYOTA STATIONNÉE EN DOUBLE. L'AGENT RÉPONDAIT À UN APPEL D'URGENCE.

AU MOMENT DE L'INCIDENT, UNE PASSAGÈRE SORTAIT DE LA TOYOTA. ELLE A ÉTÉ HAPPÉE PAR L'AUTO PATROUILLE ET SOUS LA FORCE DE L'IMPACT, ELLE A ÉTÉ PROJETÉE ENVIRON 10 PIEDS PLUS LOIN. ELLE REPOSE DANS UN ÉTAT CRITIQUE. ELLE A NOTAMMENT SUBI UNE FRACTURE DU CRÂNE.

UNE AUTRE PASSAGÈRE, QUI SE TROUVAIT SUR LA BANQUETTE ARRIÈRE, A ÉTÉ EXTIRPÉE DE LA VOITURE À L'AIDE DES PINCES DE DÉSINCARCÉRATION. QUANT À LA CONDUCTRICE, ELLE S'EN EST TIRÉE AVEC DES BLESSURES MINEURES.

C'EST LE POLICIER LUI-MÊME QUI AURAIT APPELÉ LES SECOURS. EN SORTANT DE SON VÉHICULE, IL SE SERAIT AFFAISSÉ AU SOL.

L'ENQUÊTE POUR ÉCLAIRCIR LE FIL DES ÉVÉNEMENTS A ÉTÉ CONFIÉE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (SQ), CAR L'INCIDENT IMPLIQUE UN AUTRE CORPS POLICIER. IL S'AGIT D'UNE PROCÉDURE NORMALE DANS LES CIRCONSTANCES. LES EXPERTS DE LA SQ ONT PASSÉ DE LONGUES HEURES SUR PLACE, MAIS NE VEULENT PAS COMMENTER POUR LE MOMENT.

JEUDI SAINT 9 AVRIL 2009

15:28 MINISTÈRE DE LA JUSTICE LAISSÉ UN MESSAGE À GINETTE MORIN POUR MONSIEUR ADAM LUFKOSKI POUR KATHLEEN WEIL & JEAN CHAREST 514 873-3317 DE ME RAPPELER LORSQU’IL POURRA ALERTE SOLIDE ... _ _ _ ... CODE NOIR ... _ _ _ ... DANGER RÉEL _ _ . __

15:32 6070, RUE SHERBROOKE EST, 1ER ÉTAGE, BUREAU 105 MONTRÉAL (QUÉBEC) H1N1C1 TÉLÉPHONE: 514 251-8126 MKOTTO-BOUR@ASSNAT.QC.CA MAKA KOTTO BOURGET, PARTI QUÉBÉCOIS MONIQUE BERNATCHEZ MON SITE EST PUBLIÉ ET SERA VÉRIFIÉ EN SOIRÉE ET EN COURANT DE LA NUIT DE SORTE QUE DEMAIN TOUT VA ÊTRE CORRECTE 15:33

15:33 SON EXCELLENCE LA TRÈS HONORABLE MICHAËLLE JEAN GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA RIDEAU HALL 1, PROMENADE SUSSEX OTTAWA (ONTARIO) K1A 0A1 1-800-465-6890 LA LIVRAISON DU COLIS A ÉTÉ EFFECTUÉ MARDI SAINT LE 7 AVRIL 2009 À 15:05 IL FAUT Se SERVIR DE JÉSUS ET DE SA FONDATION. ce colis est mon cadeau de pâques 2009 pour la gouverneur général qui doit l'acheminée au Buckingham palace car en réalité il a été préparé pour sa majesté la reine élisabeth ii 15:41

15:46 SQ Grande fonction des enquêtes criminelles LIEUTENANT PAUL-RENÉ LAVALLÉE 514 596 3112 RÉPONDEUR

DIMANCHE 12 AVRIL 2009

15:01 JE TÉLÉPHONE CHEZ MA SŒUR ET C’EST MA FILLEUL stéphanie QUI RÉPONDS JE LUI PRÉSENTE MES MEILLEURS VŒUX EN CETTE PÂQUES 2009 ainsi qu'à tout les membres de ma famille ET LUI DONNE TOUTE UNE MISE À JOUR DE MES DÉMARCHES WWW.BOURASSA-LACOMBE.ORG 15:54

                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

«L’Assemblée générale réitère sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quels qu’en soient les auteurs, les lieux  ou les buts, car il constitue une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales.»

Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies 

                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

  

ROI DAVID II
SEUL & UNIQUE
F
OU DU CHRIST POUR CHRIST
AU SERVICE DE SA MAJESTÉ
LA REINE
ÉLISABETH II


514 442 0803

  

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

 

«La Plume Est Plus Forte Que l’Épée»
benjamin Franklin (1706 -1790)
«la puissance de croire
AU SEUL & UNIQUE dieu VIVANT
accompagné de NOS PRIÈRES
c’est plus PUISSANT que n’importe quoi.»

DR serge joseph adrien bourassa-lacombe (1957 - 20??)

 

 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

VOICI MES DERNIÈRES VOLONTÉS :
TERRAINS & MONUMENTS EN PLUS D'UNE CÉLÉBRATION LITURGIQUE
SELON LES DIRECTIVES DE JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH !

                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     
 
 
                     
                     
                   
                     
                     
                     
                     
                     

CETTE PAGE EST ASSEZ PLEINE
POUR COMPRENDRE
QU'IL VOUS FAUT
AGIR
ET
SOUTENIR
SERGE BOURASSA-LACOMBE FONDATION!...